Home

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel l. Huur
a. De huur gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober daarop volgend.
b. Deze dient betaald te worden vóór een door het bestuur vast te stellen datum en geschiedt voor één verenigingsjaar.

Artikel 2. Contributie
a. Elk lid is contributieplichtig, ongeacht de grootte van de tuin. De contributie moet gelijktijdig met de huur worden betaald.

Artikel 3. Markering
a. Een ieder dient aan de padzijde een bordje te plaatsen waarop duidelijk leesbaar naam en tuinnummer staan vermeld.
b. Afscheidingen in de vorm van gaas en dergelijke dienen in overleg met de buren geplaatst te worden.
c. De afscheiding dient onkruidvrij te worden gehouden.

Artikel 4. Gebruik van de tuinen
a. De huurder dient het gehuurde als volkstuin te gebruiken. De teelt van andere dan groentegewassen is toegestaan, bijvoorbeeld bloemen of siergewassen, evenals het kweken van fruit.
Voor alle teelten geld mits voor eigen gebruik.
b. Het is de huurder verboden vuilnis, stronken, afval en dergelijke buiten het gehuurde te storten; dit geldt ook voor de bosstrook voor het tuincomplex.
Bij overtreding volgt een vervallen verklaring door het bestuur.
c. Met uitzondering van de toegangshekken en toegangshekjes ter afsluiting van de paden zijn alle afscheidingen voor rekening van de huurders.

Artikel 5 Toegang tot het complex
a. Toegang tot het complex hebben de leden de vereniging hebben en niet leden die namens een lid het complex bezoekt.
b. Gezinsleden, jonger dan tien jaar, hebben zonder begeleiding geen toegang tot het complex.
c. Honden al dan niet aangelijnd, zijn niet toegestaan op het complex. Ook is niet toegestaan andere dieren mee te nemen op het complex of daar te houden.

Artikel 6. Aardappelverbouw
a. Het door de huurder te gebruiken pootgoed dient N.A.K.-gekeurd te zijn.
b. Door of namens het bestuur kan er gecontroleerd worden op het voorkomen van ziektes. Indien blijkt dat, naar het oordeel van degene die controleren, er teveel zieke planten zijn, kan de teler opgedragen worden deze te verwijderen; in het uiterste geval alle planten te verwijderen. Indien dit nagelaten wordt, kan dit door of namens het bestuur gebeuren.
c. In verband met “Aardappelmoeheid" geeft het bestuur in de voorjaars-circulaire aan op elk deel van de tuin in het betreffende jaar aardappelen verbouwd mogen worden.[1]
d. Aardappelziekte (Phytophthora) dient zo te worden bestreden, dat minimale besmettingskans voor de in de omgeving staande aardappelen ontstaat, Dit geldt ook voor tomaten.

Artikel 7 Overhouden van planten
Het is niet toegestaan gewassen over te houden die in het voorjaar een bron van ziekten en plagen kunnen zijn. Dit ter beoordeling van de tuinkeuringscommissie. Dit geldt in hoofdzaak voor koolsoorten en prei.[2]

Artikel 8. Paden
a. Fietsen op de paden is toegestaan, Het gebruik van motorvoertuigen, ook bromfietsen niet. Uitzondering geldt voor voertuigen van personen met een beperking.
b. Als men geploegd of gefreesd heeft, dient men direct de op de paden gekomen grond te verwijderen
c. Verharding en onderhoud dienen te geschieden volgens de aanwijzingen van het bestuur.
d. Hekjes en deuren dienen te scharnieren van het pad af.
e. In verband met het maaien dient men een strookje van 10 à 15 cm (steekbreedte) langs de afscheiding zwart te houden.
f. De hekjes bij de bruggetjes dienen na doorgang gesloten te worden en te blijven, dit om dieren van de tuinen te weren.

Artikel 9 Tuinkeuring
a. Het bestuur stelt bij aanvang van het verenigingjaar een keuringscommissie samen, bestaande uit leden c.q. bestuursleden.
b. Deze commissie keurt de tuinen minimaal vier keer per jaar op of omstreeks van te voren door het bestuur vastgestelde data.
c. De keuringscommissie zal er op toezien dat het volgende wordt nageleefd;
    1. De tuinen naar behoren worden onderhouden
    2. Bordjes met naam en tuinnummer zijn geplaatst.
    3. De paden worden onderhouden.
    4. De mest- c.q. composthopen op de juiste plaats liggen.
    5. De aardappelen op de aangegeven strook zijn gepoot en ziektevrij zijn
    6. Een strookje (steekbreedte) langs de afscheiding zwart is gehouden.
d. Wordt na twee waarschuwingen geen gehoor gegeven aan de aanwijzingen dan kan een boete c.q. onteigening volgen.
e. Na elke keuring dient de commissie binnen tien dagen een schriftelijk verslag in bij het bestuur
f. De uitspraak van de keuringscommissie is bindend.

Artikel 10. Gebruik van bestrijdingsmiddelen
De dosering en de veiligheidstermijn, zoals vermeld op de verpakking moeten in acht worden genomen. Het gebruik van een aantal middelen is wettelijk verboden voor amateurtuinders en daarom niet toegestaan op het complex.
 
Artikel 11 Aanvoer en tijdelijk opslag van materialen
a. Op de parkeerplaatsen of de naaste omgeving daarvan, is tijdelijke opslag van materialen b.v. meststoffen (stalmest), compost, tegels en dergelijke toegestaan, mits de opslag niet langer duurt dan drie weken en met dien verstande dat de opslag zo weinig mogelijk overlast bezorgt.
b. Opslag op de tuinen. Dierlijke mest dient minimaal twee meter uit de afscheiding te worden opgeslagen en eventueel afgedekt, zodat het geen overlast kan ontstaan voor de buren en passanten.
c. Aanvoer van stalmest. In de periode van 15 september tot 15 april geldt een opslagtermijn als beschreven onder punt a. In de periode van 15 april tot 15 september dient de mest binnen tien dagen te worden opgeslagen op de tuinen.

Artikel 12. Opstallen, pompen, struiken en bomen
a. Als op grond wettelijke regels een vergunning nodig is dan wel melding moet worden gedaan voor de opstal, dan is de huurder hiervoor verantwoordelijk.
b. De huurder is altijd verantwoordelijk voor de opstallen en andere zaken op de gehuurde tuin. Bij schade en dergelijke is geen verhaal mogelijk bij de vereniging.
c. Schuurtjes, pompen en bomen moeten in overleg met de aangrenzende buren worden geplaatst dan wel geplant. Bij plaatsing na dit overleg mag aangenomen worden dat geen hinder wordt ondervonden.
d. Bomen en struiken dienen zo te worden onderhouden dat overlast is uitgesloten.
e. Bij verschil van mening moeten de aanwijzingen van het bestuur dan wel de tuinkeuringscommissie worden opgevolgd.
 
[1] Gebaseerd op: Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 maart 2003 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (verordening HPA aardappelmoeheid 2003)
[2] Richttijd: Voor 1 april verwijderen.
Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2023 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat